۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
English
صفحه اصلی
1398/08/12 بازديد از تاسيسات و شبكه ي آب و فاضلاب شهري
بازديد از تاسيسات و شبكه ي آب و فاضلاب شهري
بازديد صادقي معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار به مناسب هفته پدافندغيرعامل از تاسيسات و شبكه ي آب و فاضلاب شهري شهرستان نهبندان