۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
English
صفحه اصلی
1398/08/13 بازديد مجتمع خدماتي ، رفاهي بين راهي
بازديد مجتمع خدماتي ، رفاهي بين راهي
بازديد بيكي فرماندار شهرستان نهبندان از مجتمع  خدماتي، رفاهي بين راهي  در حال احداث  جهت بررسي مسائل و مشكلات موجود در آن مجتمع