۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
1398/11/21 دیدار مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی
دیدار مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی
بهدانی مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی با بیکی فرماندار شهرستان نهبندان در خصوص موضوعات مربوط به کمیته پشتیبانی و نقلیه انتخابات دیدار وگفتگو کرد.